Algemene voorwaarden

Algemeen
Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V. stellen zich ten doel om het product “recreatief karten, laserschieten en alle andere activiteiten verzorgd door Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V.” als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spannen Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V. zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten.

Deelname alleen onder begeleiding of instemming van volwassenen 14+,
De activiteiten van Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V. zijn voor eigen risico. D.m.v. ondertekening van het digitale deelname ticket stemt de deelnemer in met dit gegeven. Deelnemers onder de 14 jaar worden geacht een begeleider te laten instemmen met dit gegeven. Deze begeleider moet deze overeenkomst tekenen. (Onder de 14 jaar mag je dus niet zelf tekenen.)

Overeenkomst
Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Reserveren
Reserveren van arrangementen en baanhuur is telefonisch mogelijk maar wordt pas definitief nadat Pulsar Karting B.V. en/of Pulsar Lasergames B.V. een bevestiging heeft gestuurd.

Voorbehoud
Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V. behouden zich te allen tijde het recht voor om het programma te wijzigen. Bij annulering door Pulsar Karting B.V. en/of Pulsar Lasergames B.V. zal een andere mogelijke datum aangeboden worden.

Annulering
Annulering is beperkt mogelijk, immers de hal/site wordt voor u gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden. Na definitieve boeking en tot één week voor de gereserveerde datum, bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Het is ook mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten, welke 12% van het totale bedrag bedraagt. Dit dient minimaal 5 dagen voor aanvang arrangement betaald te zijn.

Leverantie
Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks volledig ter beoordeling van de leiding van Pulsar Karting B.V. en/of Pulsar Lasergames B.V.

Betaling
Bij reservering dient u direct het bedrag contant of per pin te voldoen.

Arrangementen
Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.

Privacy
Tijdens uw bezoek kunnen er foto en video opnamen worden gemaakt van u als bezoeker t.b.v. commerciële doeleinden. Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben hiertegen kunt u dit schriftelijk minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de dag van uw bezoek aan Pulsar Karting B.V. en/of Pulsar Lasergames B.V.aan ons kenbaar maken. Bezwaarschriften die wij na de opnamen ontvangen worden niet in behandeling genomen. Mocht een bezwaarschrift gegrond verklaard worden dan zal Pulsar Karting B.V. en/of Pulsar Lasergames B.V. de bezoeker niet (herkenbaar) in beeld nemen.

Aansprakelijkheid en schade
Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V. zijn niet aansprakelijk voor welke schade ook en/of diefstal, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Indien Pulsar Karting B.V. en/of Pulsar Lasergames B.V. op enigerlei wijze toch aansprakelijk mochten zijn dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt voor zover deze valt binnen onze WAB verzekering, deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door onze assuradeuren wordt. Een eventuele schade uitkering kan nooit meer bedragen dan tweemaal het totale bedrag waarvoor de deelnemer berekend is op de reservering, althans is deze steeds beperkt tot het bedrag dat door onze assuradeuren uitgekeerd wordt. Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van het karten, laserschieten en/of enige andere activiteit verzorgd door of namens Pulsar Karting B.V.  en Pulsar Lasergames B.V. Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit.

Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding en schriftelijk worden vastgelegd met handtekeningen van bedrijfsleiding en slachtoffer. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schade melding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. Claims welke niet in deze termijn kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Prijzen
Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Pulsar Karting B.V.  en Pulsar Lasergames B.V. behouden zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen.

Gedragsregels
Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken op het circuit of in de nabijheid van de pits en de werkplaats. Onze karts zijn bedoeld om sportief, recreatief mee te rijden en zijn geen botsauto’s. Derhalve is het absoluut verboden (opzettelijk) te botsen. Een ieder die zich niet aan bovenstaande regels houdt, wordt onmiddellijk van de baan verwijderd en uitgesloten van verdere deelname. Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht. Moedwillig aangebrachte schade –zulks door Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V. te bepalen- zullen wij u in rekening brengen.

Aanwijzingen en medewerking

Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Gedrag binnen of buiten de baan dat onze bezoekers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd de bezoekers uit de hal te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken.

Toepasselijk recht en geschillen
Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Enig geschil wordt altijd voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Pulsar Karting B.V. en Pulsar Lasergames B.V. tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Stel je eigen arrangement op maat samen

Benieuwd geworden naar het arrangement dat het beste bij jouw evenement past? Neem dan direct contact met ons op.

Neem contact op

Karten

Jouw eerste stappen in de race wereld

Karten als ontspanning of als sport Karten is ideaal om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de racesport. De meest bekende vorm van...
Lees meer

Arrangementen

Leer je collega’s echt kennen

De snelste arrangementen Iedereen kent het wel, die ene persoon die het altijd voor elkaar krijgt om weer een boete voor te snel rijden te...
Lees meer

Kinderfeesten

Voor Alle leeftijden

Kinderfeestjes waar elk kind blij van wordt Welk kind droomt er nou niet van om als coureur over het asfalt te razen? Tijdens een sportief...
Lees meer

Eten en drinken

Heerlijk voor tussen door

Naast al onze activiteiten kan je ook bij ons restaurant terecht voor een heerlijke hap eten of een lekker drankje. Je kunt tussendoor of na...
Lees meer